A Fáy András Gazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A diákönkormányzat a diákok érdekképviseleti szerve, mely a diákok jogérvényesítésének és a kötelességek teljesítésének egyik eszköze.

A diákönkormányzat felépítése, tagjai és segítői:

A diákönkormányzat vezető döntéshozó szerve a Közgyűlés. A diákönkormányzat munkáját egy pedagógus segíti, aki megbízását határozatlan időre az igazgatótól kapja. A Közgyűlés a diákönkormányzat legfőbb, intézményi szintű vezető szerve. Tagjai: az iskola minden osztályának egy vagy két képviselője. Szavazáskor minden osztályból csak egy tanuló szavazata érvényes. Az osztályok képviselőiket önkéntes jelentkezés vagy tetszés szerint bármely választási módszer alapján megválaszthatják. Az év elején megválasztott tanulók számára e funkció betöltése egész évben kötelező, ha a képviselőket az osztály vissza nem hívja. A képviselők visszahívhatók, ha ezt az osztály egyik tagja indítványozza, és a javaslatot az osztály egyszerű többséggel elfogadja. A képviselők vissza is léphetnek, amit az osztály nyilvánossága előtt be kell jelenteniük. Ilyen esetben az osztály köteles új képviselőt választani a megüresedett helyre.

A diákönkormányzat saját tagjai közül demokratikus úton választja meg a következő tisztségeket:

Választási alapelvek:

Mindenki választó és választható, aki a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezik.
Mindenki önmagát is jelölheti.
Senki sem zárható ki a választó és a választható diákok közül rossz magaviselete, rossz tanulmányi eredménye, öltözködése, viselkedése vagy egyéb más ok miatt.
A választáson csak olyan jelölt állítható, aki a jelölést vállalja.
A diákönkormányzati tisztségviselők választásakor a választóknak pontosan tudniuk kell, mi lesz az adott tisztségviselő feladata.
A jelölések összegzése után történik meg a végső jelölési lista összeállítása, majd a jelöltekre való titkos szavazás. A választás akkor érvényes, ha a diákönkormányzati tagok legalább 50%-a plusz egy fő szavazott. A tisztségek egyszerű többségi szavazattal betölthetőek.
A választásokról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A diákönkormányzati vezetők megbízatása a tanulói jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb három évre szól. Visszahívhatóak, ha ezt a Közgyűlés bármely választott tagja javasolja, és a Közgyűlés egyszerű t öbbséggel elfogadja. Megbízatásukról annak letelte előtt a vezetők maguk is lemondhatnak, de ezt a Közgyűlésen be kell jelenteniük. A Közgyűlésnek 30 napon belül új vezetőségi tagot kell választania.

A diákönkormányzat feladatai:

A megválasztott képviselők feladata, hogy osztályuk egészének, valamint az egyes tanulóknak az érdekeit képviseljék, javaslataikat, véleményüket tolmácsolják, sérelmeiket elpanaszolják a diákönkormányzat ülésein, hogy az adott kérdésekben minél előbb megoldás, döntés születhessen. A képviselőknek elemi érdekük, hogy a diákönkormányzatot érintő összes kérdésben tájékozódjanak, a diákönkormányzat működésével és céljaival tisztában legyenek, és a szervezeti és működési szabályzatot ismerjék. A Közgyűlés feladata a diákönkormányzat munkájának irányítása, a teendők, programok meghatározása és végrehajtásuk megtervezése, valamint a diákönkormányzat jogait és kötelességeit érintő kérdésekben való állásfoglalás és döntéshozatal.
A Közgyűlés rendesen tanévenként legalább hatszor, (3-3 az első, illetve a második félévben) ülésezik. A Közgyűlés összehívása a diákönkormányzat elnökének a feladata, amelyben a diákönkormányzatot felügyelő tanár segíti. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet, felszólalhat, javaslatot tehet és véleményt nyilváníthat, de szavazati joggal csak a diákönkormányzat megválasztott tagjai rendelkeznek. A Közgyűlés akkor tekinthető határozatképesnek, ha tagjainak legalább 50%-a plusz egy fő jelen van. Az érvényes döntéshozatal nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű többségi szavazatával történik. A szavazatok számának egyezése esetén az elnök szavazata kétszeresen érvényes. Rendkívüli ülést a diákönkormányzatot segítő pedagógus és a mindenkori diákelnök hívhat össze.

A diákönkormányzat jogai, kötelezettségei:

Bizonyos tárgykörökben a diákönkormányzatnak joga van határozatot, döntést hozni, amely döntések tartalmáért, betartásáért a diákönkormányzat felel.

A diákönkormányzat döntési joga az alábbi tárgykörökre terjed ki:

saját működésének és munkájának megszervezése
saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
tisztségviselőinek megválasztása
a működéséhez biztosított pénzösszeg felhasználása
egy tanítás nélküli munkanap programja


A diákönkormányzatnak egyetértési joga van az alábbi tárgykörökben:

az iskolai szervezeti és működési szabályzat egyes pontjai (ünnepélyek rendje, diákönkormányzattal, diákképviselőkkel való kapcsolattartás, diákönkormányzat működéséhez szükséges eszközök biztosítása, tanulói véleménynyilvánítás rendszere, tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és elvei, jutalmazás és fegyelmezés elvei és formái, tanulói jogviszonnyal összefüggő bármely egyéb kérdés)
szociális juttatások elveinek kidolgozása
ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználása
az iskolai házirend elfogadása, módosítása

A véleményezési jog területei:

az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdés
a tanulókat érintő valamennyi kérdés
a tanulók ellen folyó fegyelmi eljárás
az intézmény megszüntetése, átszervezése, névváltoztatás
az intézmény költségvetése, illetve annak módosítása
az intézmény vezetőjének megbízása, illetve megbízásának visszavonása
tankönyvvásárlási támogatás

Pénzügyek:

A diákönkormányzat számára bevételi forrást jelent az általa megszervezett rendezvények haszna. Ezen kívül a diákönkormányzat minden lehetséges és törvénybe nem ütköző módon gyarapíthatja vagyonát. Az iskola - amennyire anyagi lehetőségei megengedik - szintén támogathatja a diákönkormányzatot. A diákönkormányzatnak jogában áll az iskola berendezéseit, termeit térítés nélkül igénybe venni, amennyiben ez az iskolai oktatást nem zavarja. A pénz felhasználásáról az elvégzendő feladatokat mérlegelve a Közgyűlés dönt. A diákönkormányzat támogatást nyújthat az iskola tanulóinak bizonyos méltányolást érdemlő esetekben (szociális rászorultság, végzős osztályok érettségi és szakmai vizsgái stb.)

Sopron, 2001. szeptember 20-án

Záradék:

Módosítva: 2005. szeptember 14-én

A módosítás oka: Iskolánk neve 2005. július 1-jén megváltozott. Új nevünk: Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola


vissza...